Pisanje višečlanih imena

Vježba s ispunjavanjem praznina
Marko Krištofić i Robert Tkalčec 8.a

Unesite svoje odgovore u praznine. Kad unesete sve odgovore, kliknite na gumb "Provjeri".

   države      ime      imena      između      komu      malim      prezime      prijedloga      prva      velikim      velikim      višečlanog      vlastito      vlastitom      zarez   

Kako se piše koje višečlano ime, ovisi o tome pripada.
Kad je riječ o imenu osobe, naseljenog mjesta, i kontinenta, svi se članovi višečlanih imena pišu početnim slovom (osim veznika i ).
U ostalim slučajevima samo se riječ višečlanog piše početnim slovom, a sve ostale riječi pišu se početnim slovom ( osim ako same nisu ime koje bi se i izvan imena pisalo velikim početnim slovom ).


Ako nije riječ o abecednom popisu, prvo se piše pa .
Ako prvo pišemo prezime, prezimena i imena piše se .