JEZIK RAČUNALA - prikazivanje i pohranjivanje znakova

OSNOVE ICT-a: 5. razred - vježba s popunjavanjem praznina (Iva Naranđa)

Ispuni sve praznine i tek tada klikni na gumb Provjeri. Za pomoć klikni na gumb Pomoć. Ako koristiš pomoć, umanjuju se bodovi!

su osnova za zapisivanje, prikazivanje i obradu podataka u računalu. Da bismo omogućili unos i zapis teksta i ostalih znakova u računalo, moramo svaki od ovih znakova zapisati u obliku jednog od 256 mogućih kombinacija vrijednosti u bajtu.
standard ili kôd određuje koji znak treba zapisati kojom od kombinacija nula i jedinica.
Za svaki kodni standard postoji u kojoj je zapisano koji znak je prikazan kojim nizom nula i jedinica, a nazivamo je tablica .
Kodiranje je pretvaranje slovnih i drugih znakova u njihove kodove predviđene nekim kodnim . Obrnuti postupak od kodiranja nazivamo .
Jedan od najstarijih i najraširenijih međunarodnih kodova je kod. Prihvaćen je kao osnovna norma za kodiranje na računalima.
je danas najviše upotrebljavana moderna norma koja je nastala kao proširenje ASCII-ja na još jedan bajt, čime se dobila mogućnost kodiranja 65536 znakova.
datoteka se sastoji isključivo od znakova kodiranih prema ASCII ili nekoj drugoj normi kodiranja slova i interpunkcijskih znakova. Računalo upotrebljava posebnu vrijednost bajta da bi označilo kraj datoteke, a nazivamo je vrijednost (engl. end of file = kraj datoteke).